موقعك الحالي:صفحة رئيسية>المنتجات

رسالة على الانترنت

macam عملکرد دانه macam

ارزیابی روابط عملکرد دانه، اجزای عملکرد و سایر ...

اطلاعات مقاله نشریه عنوان ارزیابی روابط عملکرد دانه، اجزای عملکرد و سایر خصوصیات مرتبط با عملکرد دانه درگندم نان با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره نویسندگان قادری محمدقادر زینالی خانقاه حسن حسین زاده عبدالهادی طالعی علیرضا نقوی محمدرضا کلیدواژه گندم Q3 عملکرد دانه Q2 صفات مرتبط با عملکرد دانه Q3 تجزیه و تحلیل چند متغیره Q3

Read More
بررسی عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در هیبرید ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در ارقام مختلف این گیاه، شامل سینگل‌کراس‌های 706، 705، 704، 703، 647 ،500، 400، 403، 260 و 201، دابل کراس370 و رقم مجاری تری‌وی‌کراس 527، در ...

Read More
ارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد 20 لاین جو ...

نتایج حاصل از بررسی ضرایب همبستگی ساده ­ی صفات مورد مطالعه نشان داد که بیشترین همبستگی ساده بین عملکرد دانه و اجزای آن مربوط به وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله بود و بر اساس نتیجه ­ی تجزیه ...

Read More
بررسی روابط عملکرد دانه، اجزای عملکرد و سایر ...

چکیده به منظور بررسی روابط میان عملکرد دانه, اجزای عملکرد و سایر خصوصیات مرتبط با عملکرد دانه, سه رقم جو (دو پر محلی, ایذه و ماهور) تحت تاثیر پنج تراکم کاشت (100, 200, 300, 400 و 500 دانه در متر مربع) مورد ارزیابی قرار

Read More
بررسی اثر تناوب های زراعی بر عملکرد و اجزای ... - SID

عملکرد دانه در گندم به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر صفات مختلف قرار می گیرد. یکی از اهداف مهم برنامه های اصلاحی گندم، افزایش عملکرد دانه می باشد. در راستای تعیین نقش تناوب زراعی در افزایش عملکرد دانه و به منظور بررسی ...

Read More
مطالعه صفات کمی مرتبط با پایداری عملکرد دانه در ...

اهداف: این مقاله به منظور مطالعه صفات کمی مرتبط با عملکرد‌‌ دانه و بررسی ارتباط صفات مختلف با یکدیگر و انتخاب مهمترین صفات کمی موثر بر عملکرد دانه در هیبرید‌های ذرت انجام گرفت.

Read More
رابطه بین عملکرد دانه و تولید ماده خشک در ارقام ...

ارقام قدیمی و جدید از نظر عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه تفاوت معنی داری نداشتند. تجزیه همبستگی نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک وجود دارد که مغایر با ...

Read More
مطالعه روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد در برنج

دانه، تعداد خوشه در بوته ، تعداد دانه سالم در خوشه، وزن صد دانه، طول، عرض و مساحت برگ، ارتفاع بوته، طول ساقه، مقدار آمیلوز، غلظت ژل، وزن خوشه، طول، عرض و شکل دانه، روزهای تا 50 درصد گلدهی و رسیدن کامل با اندازه گیری ده نمونه

Read More
ارزیابی روابط بین صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت ...

ارزیابی روابط بین صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت دانه در تعدادی از لاین های امیدبخش برنج (Oryza sativa L.) تحقیقات غلات دوره 11، شماره 2، شهریور 1400 ، صفحه 105-119 اصل مقاله (1021.01 K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی

Read More
مطالعه روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد در برنج

در این تحقیق هفده صفت شامل عملکرد دانه, تعداد خوشه در بوته, تعداد دانه سالم در خوشه, وزن صد دانه, طول, عرض و مساحت برگ, ارتفاع بوته, طول ساقه, مقدار آمیلوز, غلظت ژل, وزن خوشه, طول, عرض و شکل دانه ...

Read More
بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و عملکرد ...

عملکرد دانه کلزا. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت، تراکم و رقم بر عملکرد دانه در سطح آماری پنج درصد معنی دار بود (جدول 2). بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت­های 25 مهر، 10 آبان و 25 ...

Read More
اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ...

به منظور بررسی اثر تراکم بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد رقم های گندم، آزمایشی در سال زراعی 86 - 1385 به صورت فاکتوریلدر قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم آباد به صورت دیم اجراء شد ...

Read More
ارزیابی روابط عملکرد دانه، اجزای عملکرد و سایر ...

با وجود اتفاق نظر در توسعه ارقام با عملکرد دانه بالا به عنوان هدف اساسی در اصلاح گندم نان، سودمندی هر برنامه اصلاحی در کیفیت، مسیر و میزان ارتباط بین عملکرد دانه با سایر عوامل موثر بر آن و اهمیت نسبی هر یک از آنها است.

Read More
بررسی تجزیه همبستگی و علیت عملکرد دانه و روغن ...

شناسائی اجزای مهم عملکرد دانه و روغن در گلرنگ به عنوان یک گیاه دانه روغنی در بهبود ژنتیکی این صفات از طریق انتخاب غیرمستقیم بسیار حائز اهمیت می‌باشد. به این منظور، تعداد ده رقم گلرنگ بهاره در دو محیط آبیاری معمول و تنش ...

Read More
درصد کلونیزاسیون ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد ...

چکیده در این پژوهش اثر متقابل فسفر و مایکوریزا بر درصد کلونیزاسیون ریشه (RCP)، شاخص کلروفیل، اجزای عملکرد و عملکرد دانه ماریتیغال (Silybum marianum) در شرایط آب و هوایی همدان مطالعه شد.سه سطح مایکوریزا (شاهد، تلقیح با گلوموس موسه ...

Read More
extraction d un ganglion machoire

Alvéolite Dentaire → Symptômes, Causes et Comment la . Après une extraction dentaire, un petit caillot sanguin se forme dans l'alvéole au niveau de l'os de la mâchoire.

Read More
ارقام گندم - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ...

گندم رقم میهن (C-84-8) شجره B k t /90-Zhong87 منشاء ایرانی تیپ رشد زمستانه میانگین تعداد روز تا سنبله دهی (از ۱۱دی ماه) 131 میانگین تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی(از ۱۱دی ماه) 175 میانگین دوره پر شدن دانه 44روز میانگین ارتفاع بوته 84 ...

Read More
(PDF) تأثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد ...

2017年2月1日  تأخیر در کاشت سبب کاهش معنی دار تعداد میوه در مترمربع، عملکرد زیست توده، عملکرد میوه و دانه، شاخص برداشت ...

Read More
بررسی رابطه بین عملکرد دانه و اجزا آن در ... - SID

در مورد وزن هزار دانه جدول تجزیه علیت نشان داد که با وجودی که همبستگی ساده وزن هزار دانه با عملکرد منفی است, ولی وزن هزار دانه اثر مستقیم مثبتی را برروی عملکرد دانه دارد (P=0.304) توجیه به این صورت است که اگر وزن هزار دانه ...

Read More
اثر کاربرد مواد بهساز بر ویژگی‌های مورفو ...

اهداف: مطالعه به‌منظور ارزیابی اثر مواد بهساز بر برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و عناصر موجود در دانه باقلا انجام گردید.مواد و روش‌ها: آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، در سه تکرار در سال زراعی 98-1397 ...

Read More
آشنایی با زراعت کاملینا علوفه‌ای (قسمت اول)

حاصلخیزی خاک و تامین عناصر مورد نیاز کاملینا تاثیر زیادی بر تولید دانه و عملکرد کمی و کیفی آن دارد. بطور کلی، مقدار 100 تا 200 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار برای دستیابی به حداکثر عملکرد دانه کافی بنظر می‌رسد.

Read More
صفات مورفوفیزیولوژیکی، عملکرد دانه و روغن کلزا ...

مقدمه کلزا (Brassica napus L.) به دلیل ترکیب مناسب اسیدهای چرب و میزان روغن آن (ژائو و همکاران 2018) به عنوان یکی از مهمترین گیاهان روغنی در دنیا شناخته شده است (جیان و همکاران 2019).در ایران نیز بیش از یک دهه است که به محصول دانه روغنی ...

Read More
عملکرد دانه دانلود مقالات ISI عملکرد دانه 160 ...

دانلود مقالات isi انگلیسی درباره عملکرد دانه با ترجمه فارسی - مقالات الزویر ساینس دایرکت Science Direct پذیرش سفارش ترجمه در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده است، واحد ترجمه این پایگاه آمادگی دارد با همکاری ...

Read More
عملکرد دانه دانلود مقالات ISI عملکرد دانه 535 ...

دانلود مقالات isi انگلیسی درباره عملکرد دانه با ترجمه فارسی - مقالات الزویر ساینس دایرکت Science Direct پذیرش سفارش ترجمه در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده است، واحد ترجمه این پایگاه آمادگی دارد با همکاری ...

Read More
اثر هیدروژل سوپرجاذب رطوبت بر عملکرد و برخی ...

کاربرد سوپرجاذب رطوبت در ذرت، بترتیب منجر به افزایش 54، 43، 59، 48، 37 و 50 درصدی عملکرد دانه، عملکرد ماده‎ی خشک، وزن دانه در بوته، ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول نسبت به شاهد شد (جدول 4 ...

Read More
بررسی تغییرات عملکرد و کیفیت دانه ارقام کینوا ...

به‎منظور ارزیابی عملکرد و کیفیت دانه چهار رقم کینوا (Chenopodium quinoa willd.) تحت تاثیر تاریخ کشت و تراکم بوته، آزمایشی به ‌صورت کرت خرد شده-‌‎ فاکتوریل و در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات ...

Read More
اثر مولفه‌های رشد دانه و اجزای عملکرد بر ...

به منظور بررسی اثر مولفه‌های رشد دانه و اجزای عملکرد بر عملکرد دانه ارقام گندم، آزمایشی در قالب طرح پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 88-1387 در استان گلستان اجرا شد. ارقام اینیا، خزر 1، گلستان، تجن ...

Read More
ارزیابی عملکرد دانه، شاخص سطح برگ و درصد ...

تجزیه‌وتحلیل‌های آماری چندمتغیره صفات وابسته به عملکرد دانه در ارقام کلزای بهاره به‌منظور بررسی صفات مؤثر بر عملکرد و نیز تعیین عوامل پنهانی دخیل در ایجاد تنوع و دسته‌بندی ژنوتیپ‌های کلزای بهاره (Brassica napus L ...

Read More
اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برصفات مورفولوژیک ...

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برصفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد رقم دانه طلایی ذرت شیرین (L. Zea mays) بوم شناسی کشاورزی مقاله 11، دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، تیر 1389 ، صفحه 302-312 اصل مقاله (447.89 K)

Read More
بررسی روابط عملکرد دانه، اجزای عملکرد و سایر ...

چکیده به منظور بررسی روابط میان عملکرد دانه, اجزای عملکرد و سایر خصوصیات مرتبط با عملکرد دانه, سه رقم جو (دو پر محلی, ایذه و ماهور) تحت تاثیر پنج تراکم کاشت (100, 200, 300, 400 و 500 دانه در متر مربع) مورد ارزیابی قرار گرفتند.

Read More

المزيد من المعلومات

الصين -تشنغ تشو -المنطقة الوطنية للتنمية الصناعية للتكنولوجيا المتطورة، جادة العلوم رقم 169.

الاتصال: 0371-86549132.
      البريد الإلكتروني:[email protected]
حقوق حقوق التأليف والنشر: رقم التدوين Development Buide 10200540 -22.